Všeobecné zmluvné podmienky ubytovacieho zariadenia Chalet Strachan

Obchodné meno: Jaroslav Strachan – Penzión Strachan
Sídlo: 059 55 Ždiar 530
IČO: 37115260
IČ DPH: SK1023525899

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Dodávateľ/ poskytovateľ: Chalet Strachan – poskytovateľ služieb Chalet zabezpečuje ubytovacie a doplnkové služby, ktoré poskytuje objednávateľovi za úhradu.

1.2 Odberateľ/ objednávateľ služieb – klient

2. REZERVÁCIA
2.1 Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby.

2.2 Rezerváciu vyhotovuje poskytovateľ po prijatí objednávky objednávateľom formou telefonického, písomného alebo elektronického dopytu.
OBJEDNÁVKA MUSÍ OBSAHOVAŤ
2.2.1 Meno a priezvisko klienta
2.2.2 Termín pobytu – počet dní a počet osôb vrátane detí / aj ich vek v čase pobytu
2.2.3 Údaje objednávateľa – meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu

2.3 Na základe objednávky penzión vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým objednávateľovi potvrdí jeho objednané služby elektronicky alebo písomne.

2.4 Podmienky rezervácie ubytovania v Chalete Strachan v zimnom období
2.4.1 Pred nástupom na pobyt (minimálne 24 – hodín vopred) je potrebné nahlásiť počet áut a upresniť čas príchodu.
2.4.2 Klient sa prihlasuje na recepcii Wellness Penziónu *** Strachan osobne, kde obdrží všetky potrebné informácie ohľadom parkovania áut a prepravy na ubytovacie zariadenie Chalet Strachan.
2.4.3 Parkovanie počas pobytu je zabezpečené na parkovisku priamo pri Wellness Penzióne *** Strachan a preprava Vás a Vašej batožiny na ubytovanie v Chalete Strachan je zabezpečené terénnym vozidlom, v prípade snehovej pokrývky ratrakom. Obe služby sú pre klienta bezplatné – jedenkrát na začiatku pobytu a druhýkrát pri ukončení pobytu.
2.4.4 Klient má počas ubytovania v Chalete Strachan obojsmernú prepravu 4-sedačkovou lanovkou bez lyžiarskej výstroje zdarma a to v čase prevádzkových hodín (od 09:00 do 21:00 hodiny).
2.4.5 Úschovňa lyží a sušenie lyžiarskej obuvi – v budove Chaletu Strachan je k dispozícií miestnosť na úschovu lyžiarskej výstroje, prípadne saní a pod., vrátane elektrických sušičov na topánky.

3. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1 Chalet poskytuje objednávateľovi ceny na základe aktuálnych platných cenníkov.

3.2 Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.
3.2.1 Cenu je možné meniť v prípade zmeny počtu osôb, resp. rozsahu služieb.
3.2.2 Nárok na zníženie ceny nevzniká objednávateľovi v prípade, ak bola akciová ponuka ubytovania uvedená do predaja po potvrdení jeho rezervácie.
3.2.3 Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať, pokiaľ nie je uvedené inak.

3.3 Objekt má právo v rámci rezervačného procesu žiadať od klienta zálohovú platbu vo výške 50% so splatnosťou do 3 dní od potvrdenia rezervácie. V top termínoch (Vianoce, Silvester, Nový rok, polročné prázdniny, jarné prázdniny a Veľká Noc) požadujeme zálohovú platbu vo výške 100% vopred, v jednej alebo dvoch splátkach. Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je zálohová platba pripísaná na účet v banke.

3.4 Zálohovú platbu je možné realizovať:
3.4.1 v hotovosti na recepcii penziónu
3.4.2 na recepcii penziónu platobnou kartou
3.4.3 prevodom na bankový účet, ktorý je uvedený v potvrdení rezervácie

3.5 Penzión je oprávnený požadovať storno poplatky v prípade, že objednávateľ rezerváciu zruší písomne alebo telefonicky v nasledovných lehotách:
28 dní pred pobytom – 10 % zo zálohovej platby
27 – 15 dní pre pobytom – 50 % zo zálohovej platby
14 – 0 dní pred pobytom – 100 % zo zálohovej platby
Zmena termínu rezervácie je možná bezplatne jedenkrát a to minimálne 29 dní pred príchodom. Každá ďalšia zmena s poplatkom 30 € po konzultácii s recepciou.

4. UBYTOVANIE, ZODPOVEDNOSŤ
4.1 Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže klient ubytovať v čase od 14:00 hod do 18:00 hod. Ak sa klient ubytuje po tomto čase 18:00 – 8:00 hod účtuje sa mu poplatok vo výške 20 €

4.2 O spôsobe prevzatia prístupu / hotelová kartička, kľuč, zaslaný kód alebo odomknutie mobilnou aplikáciou vás bude včas informovať recepcia.

4.3 Pokiaľ klient nenastúpi na pobyt v termíne uvedenom na rezervácii nevzniká mu nárok na vrátenie zálohovej platby.

4.4 Klient je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu
do 10:00 hod. Ak klient neuvoľní ubytovaciu kapacitu do 10:00 hod penzión je oprávnený účtovať klientovi sumu za ďalší pobytový deň, ak nebolo dohodnuté inak.

4.5 V prípade, ak má klient potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu a ubytovateľ z dôvodu vyššej moci alebo nepredvídaných udalostí ubytovanie klientovi neposkytne, je povinný zabezpečiť hosťovi primerané náhradné ubytovanie ak sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

4.6 Poskytovateľ môže na žiadosť klienta predĺžiť jeho pobyt, v prípade ak je voľná kapacita ubytovania.

4.7 Klient má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli uvedené v potvrdení rezervácie.

4.8 Doplnkové služby: možnosť telefonicky zarezervovať na recepcii
– raňajky do postele/ za poplatok
– studené misy, teplé jedlá, alko a nealko nápoje / účtované podľa platného jedálneho a nápojového lístka penziónu/ účtujeme poplatok za donášku 10 €

4.9 Fajčenie je v interiéri chaletu zakázané!

4.10 Odporúčame klientom, aby si svoje cenné veci – klenoty, peniaze a pod. Uschovali do trezoru, ktorý je súčasťou chaletu – bezplatne.

4.11 Zabudnuté osobné veci klientov sú uschovávané na recepcii, ak klient požiada o zaslanie poštou, účtuje sa poplatok vo výške 15,-€. Zabudnuté veci ubytovateľ pošle hosťovi, len v prípade požiadania na náklady klienta.

4.12 Domáce zvieratá je možné ubytovať v chalete len po nahlásení na recepcii. Poplatok za takúto službu je uvedený v cenníku služieb. Klient nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas pobytu. Domáce zvieratá majú povolený vstup do chaletu, nesmú však prebývať na posteliach. Klient sa zaväzuje riadiť pokynmi personálu.

4.13 Recepcia alebo ostatný personál penziónu na žiadosť zabezpečí privolanie Rýchlej lekárskej starostlivosti. Poskytovateľ je oprávnený požadovať peňažnú náhradu za všetky spôsobené výdavky súvisiace s ošetrením klienta alebo odstránením škôd spôsobených chorobou a úrazom klienta.

4.14 Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom sa končí v deň jeho odchodu zaplatením záverečného účtu v domácej mene. Klient účet vyrovná platením v hotovosti v domácej mene, kreditnou kartou alebo faktúrou – prevodom na účet po predchádzajúcej dohode na základe vystavenej faktúry.

4.15 Ak sa po odchode klienta zistí jeho neuhradený účet, prípadne škody spôsobené klientom, recepcia má právo žiadať klienta o dodatočné zaplatenie účtu.

4.16 V prípade, že klient končí svoj pobyt z akéhokoľvek dôvodu skôr ako bolo dohodnuté v rezervácií, poskytovateľ má právo účtovať klientovi sumu za ubytovanie v dĺžke celého dohodnutého pobytu.

4.17 Klient nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené ním počas trvania pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.

4.18 V prípade sťažností, alebo reklamácie je klient povinný túto skutočnosť nahlásiť recepcii alebo prevádzkovému manažérovi okamžite a bezodkladne.

4.19 Klient je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom objektu.

4.20 Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné nechávať deti bez dozoru dospelej osoby v Chalete. Za škody spôsobené na majetku zodpovedá klient.

4.21 Pred odchodom z objektu je klient povinný – skontrolovať a uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť elektrické spotrebiče / varná doska a pod., zhasnúť svetlá, zatvoriť okná a balkónové dvere, uzamknúť vchodové dvere a hotelovú kartičku/ kľúč odovzdať na recepcii/ prípadne postupovať podľa pokynov recepcie.

4.22 Akékoľvek poruchy je potrebné nahlásiť na recepcii. V prípade potreby volať na telefónne čísla 112 – tiesňové volanie, 158 – Polícia SR.

4.23 Klient svojou rezerváciou potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe, súhlasí s nimi a akceptuje ich v plnom rozsahu.

 

V Ždiari, dňa 15.06.2019

Hory_ico

Rezervujte si ubytovanie v Belianskych Tatrách v

Chalet Strachan